Zásady ochrany osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas Vašej návštevy na týchto stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov.(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (zákon o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?
Sme Mgr. Daniela Klačanská a Mgr. Peter Klačanský, Hradská 4/c, 821 07, prevádzkujeme webovú stránku www.SplneneSny.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 903 828 695 alebo e-mailom: info@SplneneSny.sk

Prehlásenie
Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:
budeme spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a v plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:
poskytovanie služieb, plnenie zmluvy– Váš osobný údaj- email potrebujeme k plneniu zmluvy, napríklad k zaslaniu ponuky, navrhu realizácie eventu. vedenie účtovníctva– ak ste našimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje – fakturačné údaje potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies
Pri prechádzaní naších webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžme ponúknuť lepšie služby.
Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
K Vaším osobným údajom nemajú prístup žiadne osoby okrem konateľov spoločnosti Splnené sny, s.r.o.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu
Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím kontaktujte nás na : info@SplneneSny.sk
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložím v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
Ak sa u Vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr.: odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania obchodných oznámení.)
Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup- ale s tým rozdielom, že Vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.
Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje od z nášho systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr.: musíme evidovať vystavené daňove doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu Vás budeme informovať emailom.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov.
Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania obchodných newslettrov a oznámení.
Emaily s inšpiráciami, článkami, či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ich iba na základe Vášho súhlasu. V obidvoch prípadov môžete ukončiť odber mojich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom emaile.

Mlčanlivosť
Bez Vašeho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady platia od 25.5.2018.